سالم سازی درختان سیب، با استفاده از تکنیک هرس جوان‌سازی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات