مجموعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی، تحلیل امنیت غذایی کشور تا 2050 با مدل سازی همبست آب، زمین، غذا و محیط زیست: چشم انداز و سیاست های لازم (شماره 2)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات