خصوصیات زراعی و کیفی ارقام ملی سیب زمینی مناسب برای مناطق معتدل و سردسیر و نیمه گرمسیر و گرمسیر کشور


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات