گزارش تصویری از اهمیت بازرسی قلب در کشتارگاه و کالبدگشایی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بازرسی دقیق قلب در کشتارگاه و در زمان کالبدکشایی حیوانات، یکی از موارد لازم برای تشخیص علت بیماری است. نکته‌ی مهمی که پس از تشخیص بیماری باید به آن توجه شود، زمینه‌ی ایجاد بیماری است که می‌توان آن را در دامداری مرتبط با دام کشتاری بررسی و نکات بهداشتی ضروری را برای پیشگیری از موارد مشابه به دامدار توصیه کرد. در این متن به آثار و عوارض ناشی از بیماری‌ها در قلب اشاره شده و در مواردی علت آن در دامداری مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به این علل می‌تواند از بروز موار مشابه پیشگیری کند.