کارکردگرایی در آموزشهای رسمی کشاورزی (مفاهیم، مبانی، فرایندها و شیوه های اعتبارسنجی) با تأکید بر دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و کاردانش


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات