تهیه مارکر ژنتیکی(Luciferase gene)جهت نشان دار کردن و رد یابی ماهیان در منابع آبی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات