نکات فنی اجرای آبیاری تیپ در مزرعه


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

دانستن نکات فنی در خصوص اجرای آبیاری تیپ به ارتقای کیفی سیستم آبیاری، افزایش،راندمان و عملکرد بهتر کمک نموده و برخی از مشکلات مبتلا به سیستم در مراحل اجرا و بهره برداری را راحت تر رفع خواهد کرد این نشریه در نظر دارد تا نکاتی که باید کشاورزان از یک سیستم آبیاری تیپ بدانند را به زبان ساده آموزش دهد .