تولید مینی تیوبر سیب زمینی با استفاده از باکتری های محرک رشد ریشه در سیستم هواکشت


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات