آرایش کاشت سه ردیفه با دو نوار تیپ و دو ردیف با یک نوار تیپ و مقایسه آنها با روش مرسوم در مزارع سیب زمینی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات