معرفی روش آبیاری زیر سطحی با لوله‌های سیمانی در باغ‌های پسته

فایل معرفی

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات