معرفی ژنوتیپ های انگور متحمل به قارچ عامل بیماری سفیدک پودری در استان اردبیل


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات