آفات مهم خیارگلخانه ای و روشهای کنترل آن

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
کنترل آفات
تاریخ انتشار: 1388
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 430
تعداد دریافت فایل: 533