مشخصات زراعی و دستورالعمل فنی کاشت، داشت، برداشت و انبارداری سیب‌زمینی رقم جاوید (مناسب مناطق کاشت بهاره، پاییزه و زمستانه)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات