مدیریت پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه و ریشه درختان میوه هسته‌دار

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 486
تعداد دریافت فایل: 579