برداشت مکانیزه چغندرقند

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : مکانیزاسیون زراعت
  • کلیدواژگان / برچسب ها: بهینه ,مکانیزاسون ,برداشت مکانیزه چغندرقند,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات