دانه روغنی کلزا


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کارشناس ترویجی:مهندس محمدمجیدشفایی
طراحی:مهندس سیدابراهیم باقری
ناظرفنی:مهندس افروز کاظمی
تهیه شده در ارداره رسانه های آموزشی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی گیلان