معرفی توت فرنگی به عنوان کشت جایگزین خیار و ایجاد تنوع در تولیدات گلخانه ای منطقه جیرفت و کهنوج


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

انتشار استانی انجام شده است.