بسته کارآفرینی تولید مکانیزه نشاء گیاهان دارویی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهان دارویی
کلیدواژگان / برچسب ها :
مکانیزه نشاء گیاهان دارویی
موسسه / مرکز/ سازمان: مرکز آموزش امام خمینی کرج
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 857
تعداد دریافت فایل: 971