عوامل موثر در تولید محصول پیاز از دیدگاه مسائل خاک، آب و تغذیه گیاه در منطقه جیرفت و کهنوج


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

انتشار استانی انجام شده است.