استفاده از دستگاه GPS در نمونه برداری جنگل به روش سیستماتیک

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
جنگل
کلیدواژگان / برچسب ها :
GPS، جنگل
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 239
تعداد دریافت فایل: 122