برآورد میزان رطوبت ظرفیت مزرعه نقطه پژمردگی دائم خاک های استان فارس با روابط ساده

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
رطوبت، پژمردگی دائم
تاریخ انتشار: 1394
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 397
تعداد دریافت فایل: 461