سالیکورنیا، گیاهی متحمل به آب دریا


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

شماره ثبت در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی 52527 به تاریخ 96/08/22 است