ﮐﻢآﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺸﮑﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ رﯾﺸﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺎﻏﺎت

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 481
تعداد دریافت فایل: 245