گندم ریژاو (مناسب برای شرایط دیم و آبیاری تکمیلی در مناطق معتدل)


امتیاز دهی
فایل PDF (2361 K)

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل