مدیریت کاشت و تغذیه باغ های جدید لیمو ترش در مناطق الوده به بیماری جاروک لیموترش

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری های گیاهی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 319
تعداد دریافت فایل: 178