مدیریت سفیدبالک توت Aleuroclava jasmini s. l. (Hem.: Aleyrodidae) در فضای سبز شهر تهران

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سفیدبالک
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 343
تعداد دریافت فایل: 355