آشنایی صیادان و جوامع محلی با پدیده کشند قرمز (Red Tide)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
Red Tide
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد صفحات: 19
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 92
تعداد دریافت فایل: 105