ماندگاری فرآورده دودی گرم ماهی کیلکا در بسته بندی معمولی، وکیوم و اتمسفر اصلاح شده و بررسی تغییرات خصوصیات کیفی وتعیین عمرآن


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات