اصول فنی مدیریت باغ انار


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در خصوص برداشت ، زمان برداشت و مسائل مربوطه توضیحاتی به زبان ساده ولی کامل بیان می شود .