انگل های خارجی نشخوارکنندگان


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این نشریه مخاطب با انواع انگل های خارجی دام اشنا شده وراهای پیشگیری از الودگی وهمچمین نحوه مبارزه با انگل های خارجی بیان شده است