کرم خراط آفت مهم درختنان مثمر وغیر مثمر


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مشخصات آفت ، نحوه زندگی آفت ، مبارزه بیولوزیکی و دشمنان طبیعی و مبارزه شیمیایی از موضواعت اصلی این نشریه می باشد .