بادام کاشت ،داشت و برداشت


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ارائه مطلب به زبانی ساده وگویا در سه مرحله کاشت ، داشت و برداشت با ذکر منابع .