بیماری گل سبز کنجد

نوع رسانه: نشریه ترویجی
کلیدواژگان / برچسب ها :
بیماری گل سبز گندم
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 1388

کنجد یه گیاه زراعی واز نوع دانه های روغنی است که کشت امن در ایران سابقه زیادی دارد از جمله بیماریهای که خسارت زیادی به این گیاه وارد میکند بیماری گل سبز کنجد میباشد مخصوصا در مناطق گرم وخشک نشریه مذکور به عامل بیماری وزیست شناسی بیماری وراهکارهای مبارزه با آن را توضیح می دهد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 419
تعداد دریافت فایل: 399