روش های ساده کاهش خسارت خشکی و خشکسالی در روستاهای ایران


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این نشریه حاوی نکاتی در خصوص مقابله با خشکی و خشکسالی می باشد مسائلی از قبیل درجه حرارت ، اقلیم خشک ، تبخیر از سطح خاک جلوگیری از اتلاف آب بیان شده است .