توسعه و احداث باغات با ارقام برتر سنجد قاضی جهان (حاج حسین، قزل ایده، دره وار)


امتیاز دهی
فایل PDF (394 K)

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مطالب فوق در تالار یافته های تحقیقاتی سایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به منظور توصیه های کارشناسی برای کارشناسان پهنه بار گذاری شده است.