شاخص های کیفیت آب و خاک در کشاورزی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کیفیت آب و خاک ، شوری ،نوع مواد معدنی ، مواد آلی ومیزان آن در خاک وهمچنین کیفیت آب تاثیر قابل ملاحظه ای در مقدار عملکرد ونو ع مدیریت کشاورزی دارد افزایش اطلاعات در خصوص معیار های ارزیابی کیفیت آب ، PH خاک و مشکلات ناشی از آن ، نقش مواد آلی در تغذیه گیاه از اهداف این نشریه می باشد .