ضوابط و الزامات اختصاصی تولید مکانیزه نشای خیار


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این دستورالعمل در اردیبهشت ماه سال 96 در دفتر گلخانه های معاونت باغبانی وزارتخانه به شماره 850/11551 در تاریخ 2/10/96ثبت رسیده و به استانها و موسسات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.