خصوصیات رویشگاهی گونه در معرض خطر انقراض گون گچی (مطالعه موردی : منطقه افتر استان سمنان)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات