تغذیه گوساله و تلیسه از تولد تا 24 ماهگی

فایل معرفی

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ار این بروشور به صورت ساده مراحل تغذیه گوساله او زمان تولد تا زمانی که خود آبستن شده و اولین زایش خود را در 24 ماهگی انجام شود آورده شده است