کنه واروا


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بیان راه های سرایت و انتشار کنه واروا این آفت به زنبور عسل خسارت میزند .