آبیاری کلزا-استان یزد


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

حاوی 8 توصیه فنی برای انجامآبیاری صحیح و مناسبدر مزرعه کلزا .