توصیه به گلخانه داران


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ارائه توصیه هی فنی و کاربردی به گلخانه داران در مورد هوادهی ودرجه حرارت مناسب / آبیاری در گلخانه / مبارزه غیر شیمیایی .