عمق نصب و فاصله نوارهای آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 219
تعداد دریافت فایل: 427