بیماری خط سیاه گردو، نکروز کشنده بافت محل پیوند


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این اثر به شماره 87/458 در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.