انگل شناس ماهیان


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ماهیان یکی از اصلی ترین منابع پروتئینی درمیان کشورها ی جهان به ویژه کشورهای پیشرفته به شمار می روند ،اما متاسفانه امروز به دلیل صید بی رویه،نابودی زیستگاه های ماهیان و آلودگی های مختلف زیست –محیطی ، صنعت ماهیگیری در بسیاری از نقاط دنیا با رکود مواجه شده است .برای این رکود ،صنعت تکثیر مصنوعی ماهیان ،به صورت متراکم و نیمه متراکم رو به گسترش است با توسعه آبزی پروری ،انگل شناسی ماهیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .شناسایی انگل شناسی اختصاصی ماهیان و مطاله چرخه ی حیات این انگل ها یکی از موارد مهم بو م شناسی محیط های آبی است کتاب حاضر برای دانشجویان رشته های زیست دریا ،شیلات و منابع طبیعی ،تکثیر و پرورش آبزیان و دامپزشکی ارائه شده است و امید است مورد استفاده آنها قرارگیرد .