روشهای احیاء آبخیز با پوشش گیاهی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کشور پهناور ایران را می توان در قالب 6 حوضه اصلی آبخیز تقسیم ه عبارتند از :حوضه های دریای خزر ،خلیج فارس ،دریاچه ارومیه ،فلات مرکزی ،آبخیز شرقی و آبخیز صحرای قره قوم .بررسی ها موید این واقعیت هستند که منابع طبیعی در اغلب این حوضه ها دستخوش آسیب ،تضعیف و تخریب می باشند این واقعیت لزوم اصلاح و احیاء پوشش گیاهی را هرچه بیشتر نمایان می کند .در این کتاب با توجه به این موضوع سعی شده که در قالب 3بخش کلی این هدف دنبال می شود .