صلاح و توسعه مراتع

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
مرتع
نویسنده : عباس حنطه
کلیدواژگان / برچسب ها :
توسعه/ مراتع/ گیاهان سمی/
تاریخ انتشار: 1386

مراتع از مهم ترین و بارارزش ترین منابع طبیعی تجدید شونده کشور می باشد که نقش بسیار زیاد د ر حفاظت خاک ،دولید آب ،تولید گوشت و مواد لبنی ،محصولات فرعی ونیز پایداری محیط زیست دارد
مراتع ایران با مساحتی حدود 90 میلیون هکتار سالانه 10میلیون تن علوفه خشک تولید می کند .با احتساب ارزش افزوده علوفه پس از تبدیل به فرآورده های دامی و ایجاد مشاغل مرتبط با آن جایگاه مراتع در اقتصاد ملی بیشتر آشکار می شود .نقش مراتع در حفاظت خاک و آب ،تولید محصولات فرعی ،تلطیف هوا و پایداری اکوسیستم و محیط زیست ارزش بسیار زیادی به مراتع داده است .بنابراین توجه به مراتع و استفاده های چندگانه آن با حفاظت و حمایت از آن و بهره برداری صحیح و انجام عملیات اصلاح و احیاء امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .کتاب حاضر ضمن اشاره به اهمیت مراتع و عوامل تخریب آن به راه های اصلاح و احیاء آن می پردازد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 256
تعداد دریافت فایل: 627