روشهای احیاء بیابان با پوشش گیاهی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
بیابان
شابک: 978-9649577784
تاریخ انتشار: 1384

اگر ما به سمت بیابان نرویم بیابان به سمت ما می آید

بر اساس تعریف دفتر برنامه های زیست محیطی سازمان ملل متحد (unep)،مناطق خشک و خشک نیمه مرطوب ،اراضی بیابانی تلقی می شوند و با د رنظر گرفتن این تعریف ،بیش لز دو سوم کشورمان د رمناطق بیابانی واقع شده اند .شرایط جغرافیایی واقلیمی مناطق بیابانی به گونه ای است که به منظور احیاء و
بهره برداری بهینه آن اعمال روش های خاص در این مناطق کاملا ضروری به نظر می رسد .
از سوی دیگر با توجه به تهدید فزاینده بیابان زایی در سطح جهان از جمله کشور ما و نیز تخریب اراضی کشاورزی و توسعه شهر ها و روستاهای واقع در این مناطق ،لازم است تا از طریق ارایه آموزش و یک برنامه ریزی عملی ونیز عزمی ملی ،درجهت مبارزه با این پدیده اقدام نمود .احیاء اراضی بیابانی از طریق پوشش گیاهی در جهت حفاظت و بهره برداری و نیز توسعه پایدار ا ین مناطق بسیار ار ارزش است . ناگفته
پیداست که در صورت انجام این روش ها فواید اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مستقیم و غیر مستقیم فراوانی نصیب کشور می گردد وحتی در بسیاری از زمینه ها می تواند ارزآوری بسیاری داشته باشد و کشور را از ورود محصولات کشاورزی و منابع طبیعی متعددی بی نیاز سازد که تجربه بسساری از کشورها موید این امر می باشد.
این اثر می تواند به عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی علمی –کاربردی و سایر دانشجویان رشته های مرتع ،احیاء و بهربرداری بیابان ،آبخیزداری ،آگروفارستری ،جنگل و نیز اساتید ،مدرسان ومحققان این رشته ها ،مورد استفاده قرار گیرد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 500
تعداد دریافت فایل: 1,010