روشهای احیاء بیابان با پوشش گیاهی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

اگر ما به سمت بیابان نرویم بیابان به سمت ما می آید

بر اساس تعریف دفتر برنامه های زیست محیطی سازمان ملل متحد (unep)،مناطق خشک و خشک نیمه مرطوب ،اراضی بیابانی تلقی می شوند و با د رنظر گرفتن این تعریف ،بیش لز دو سوم کشورمان د رمناطق بیابانی واقع شده اند .شرایط جغرافیایی واقلیمی مناطق بیابانی به گونه ای است که به منظور احیاء و
بهره برداری بهینه آن اعمال روش های خاص در این مناطق کاملا ضروری به نظر می رسد .
از سوی دیگر با توجه به تهدید فزاینده بیابان زایی در سطح جهان از جمله کشور ما و نیز تخریب اراضی کشاورزی و توسعه شهر ها و روستاهای واقع در این مناطق ،لازم است تا از طریق ارایه آموزش و یک برنامه ریزی عملی ونیز عزمی ملی ،درجهت مبارزه با این پدیده اقدام نمود .احیاء اراضی بیابانی از طریق پوشش گیاهی در جهت حفاظت و بهره برداری و نیز توسعه پایدار ا ین مناطق بسیار ار ارزش است . ناگفته
پیداست که در صورت انجام این روش ها فواید اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مستقیم و غیر مستقیم فراوانی نصیب کشور می گردد وحتی در بسیاری از زمینه ها می تواند ارزآوری بسیاری داشته باشد و کشور را از ورود محصولات کشاورزی و منابع طبیعی متعددی بی نیاز سازد که تجربه بسساری از کشورها موید این امر می باشد.
این اثر می تواند به عنوان یک منبع درسی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی علمی –کاربردی و سایر دانشجویان رشته های مرتع ،احیاء و بهربرداری بیابان ،آبخیزداری ،آگروفارستری ،جنگل و نیز اساتید ،مدرسان ومحققان این رشته ها ،مورد استفاده قرار گیرد .