ابزارالات پرورش زنبورعسل


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

نوع محصولات و تولیدات زنبور عسل در دهه های اخیر و استفاده صنعتی از فرآورده های آن ،سبب شده است تاپرورش دهندگان زنبور عسل متناسب با اهداف تولیدی واحد خود ابزار و وسایل خاصی برای تولید با کمیت و کیفیت بهتر تهیه و به کار برند.
به عبارت دیگر برای تولید هر فرآورده ،متناسب با شرایط و امکانات منطقه پرورش زنبور عسل ابزار ووسایل مرتبط با آن تولید و طراحی و ساخته شده است .در سال های اخیر در کشور ما نیز تلاش زیادی صورت گرفته است تا دستگاه ها و ابزارآلات پرورش زنبور عسل متناسب با اهداف تولید واحدهای صنعتی طراحی و ساخته گردد.که در این کتاب در مورد دستگا‌ه ها ی مرتبط با این صنعت به طور جامع و کامل بحث گردیده است .