تولید و نگهداری بذر گیاهان مرتعی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
مرتع
شابک: 978-9649577708
تاریخ انتشار: 1384

تولید و نگهداری بذر گیاهان مرتعی از نیازهای اساسی اصلاح مراتع کشور است .د راهمیت این موضوع همین بس که بالغ بر 70 درصد مراتع کشور (حدود 60میلیون هکتار) نیاز به عملیات اصلاحی دارد .
هرگاه برای اصلاح هر هکتار از این مراتع حداقل 5کیلو گرم بذر نیاز باشد در مجموع رقمی بالغ بر سیصد هزار تن بذر باید تولید گردد.گذشته از این امکان صادرات بذر گیاهان مرتعی به کشورهای همسایه به شرایط مشابه بوم شناختی وجود دارد .با توجه به نیازهای فوق ،ضرورت تدوین کتابی که اصول و مفاهیم و فن آوری تولید و نگهداری بذر گیاهان مرتعی را تشریح کند شدیدا احساس می شود .کتاب حاضر جهت پاسخگویی به چنین نیازی فراهم گردیده است .هرچند این کتاب با هدف تدریس د ردانشگاه طراحی شده است لیکن مطالب آن قابل استفاده برای کلیه ی علاقمندان به مبحث تولید بذر گیاهان مرتعی می باشد .
در این کتاب موضوعاتی چو ن اهمیت و اهداف تولید بذر ،روش های تکثیر و تولید بذر ،روش های جمع آوری بذر از طبیعت ،تولید متمرکز بذر و.....مورد بحث قرار گرفته است
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 433
تعداد دریافت فایل: 554